Книги

ИИССИИДИОЛОГИЯ:
Най-новите космологични представи за Вселената и човека

"Реално съществуват вече всички възможни варианти на абсолютно всеки от нашите възможни избори. Но всеки вариант се осъществява само в своя – отрличаваща се от всички останали именно по същия този избор. Нашата задача се заключава в своеобразната „настройка“ на желания избор, на принципа на радиоприемника – и съответстващата Вселена става за нас реална и се материализира пред нас."

Дополнительная информация

 • Цикл Основи
 • Название Взаимодействието на информацията и енергията като Първопричина за зараждането на Фокуса на Самосъзнанието.

Дополнительная информация

 • Цикл Основи
 • Название Космическите качества като основа на енергийно-информационното проявление на всички Формо-системи на Мирозданието.

Дополнительная информация

 • Цикл Основи
 • Название Разнообразие от Форми на творческа реализация на Човека Космически.

Дополнительная информация

 • Цикл Основи
 • Название Структура и Закони на осъществяването на енергийно-информационната динамика на скррууллерртната система на Мирозданието.

Дополнительная информация

 • Цикл Основи
 • Название Основни творчески възможности за реализация на ллууввумическите Творци в микстумните Форми на НУУ-ВВУ.

Дополнительная информация

 • Цикл Основи
 • Название Биоенергийни процеси на формиране на Фокусната Динамика на Самосъзнанието.

Дополнительная информация

 • Название Словарь Терминов

Дополнительная информация

 • Цикл БДК
 • Название Основополагащи Принципи на Безсмъртието

Дополнительная информация

 • Цикл БДК
 • Название Енергийни и биологични механизми за префокусиране на Самосъзнанието

Дополнительная информация

 • Цикл БДК
 • Название "Ноовремева" динамика на "Универсалния Фокус на Самосъзнанието"

Дополнительная информация

 • Цикл БДК
 • Название Психогенетична обусловеност на проявлението на "човешката" Форма

Дополнительная информация

 • Цикл БДК
 • Название Принципи на резонационността на структурите на Самосъзнанието

Дополнительная информация

 • Цикл БДК
 • Название Осъзнатият Път към Човешките Светове на "личностното" Безсмъртие

Дополнительная информация